Welkom

Al­ge­meen

Autlook, ge­ves­tigd te Zwolle, biedt dienst­ver­le­ning aan jon­ge­ren en vol­was­se­nen met au­tis­me en aan ie­der­een die pro­fes­si­o­neel of per­soon­lijk bij hen be­trok­ken is. Autlook on­der­steunt bij vra­gen op het ge­bied van wo­nen, wer­ken, stu­die en vrije­tijd. Een ver­taal­slag van the­o­rie naar de prak­tijk!

• Ad­vi­se­ring
• Be­ge­lei­ding (PGB - WMO - WLZ - Eigen financiering)
• Coa­ching en intervisie
• Cursussen / scho­ling
 

 

CORONA MEDEDELING 16-3-2020
 

Autlook blijft bereikbaar. De dienstverlening loopt in aangepaste vorm gewoon door. 


 

Voor een over­zicht van de mo­ge­lijk­he­den zie Dien­sten.

Voor aanmelding en meer informatie, zie Aanmelding.