Welkom

Al­ge­meen

Autlook, ge­ves­tigd te Zwolle, biedt dienst­ver­le­ning aan jon­ge­ren en vol­was­se­nen met au­tis­me en aan ie­der­een die pro­fes­si­o­neel of per­soon­lijk bij hen be­trok­ken is. Autlook on­der­steunt bij vra­gen op het ge­bied van wo­nen, wer­ken, stu­die en vrije­tijd. Een ver­taal­slag van the­o­rie naar de prak­tijk!

• Ad­vi­se­ring
• Be­ge­lei­ding (PGB - WMO - WLZ - Eigen financiering)
• Coa­ching en intervisie
• Cursussen / scho­ling


 

Corona mededeling 27-5-2020

Autlook is tijdens kantooruren bereikbaar. Uitgangspunt blijft dat medewerkers nog zoveel mogelijk vanuit huis werken. Zo nodig worden wandelafspraken gemaakt, afspraken thuis of op kantoor, rekening houdend met de individuele situatie van alle betrokkenen. Richtlijnen van het RIVM worden daarbij gehanteerd.


 

Voor een over­zicht van de mo­ge­lijk­he­den zie Dien­sten.

Voor aanmelding en meer informatie, zie Aanmelding.