Waarom Autlook?

Au­tis­me en het ge­drag van men­sen met au­tis­me is soms las­tig te be­grij­pen. Men­sen met au­tis­me mo­gen re­ke­nen op be­grip van hun om­ge­ving; voor hun wel­be­vin­den en om ta­len­ten en kwa­li­tei­ten te kun­nen ont­wik­ke­len.

Autlook maakt ver­schil! Ken­nis, be­trok­ken­heid, en­thou­si­as­me en cre­a­ti­vi­teit, ge­com­bi­neerd met des­kun­dig­heid zorgt er­voor dat dit ver­schil ook zicht­baar en merk­baar wordt. Voor de per­soon met au­tis­me zelf, maar ook voor de di­rec­te om­ge­ving.

Autlook maakt de­ze ken­nis, er­va­ring en werk­wij­ze op een prak­ti­sche ma­nier toe­gan­ke­lijk voor ie­der­een die pro­fes­si­o­neel of op een an­de­re ma­nier (in­ten­sief) be­trok­ken is bij men­sen met au­tis­me. Autlook werkt zo no­dig en wen­se­lijk sa­men met an­de­re in­stan­ties en kan naar hen door­ver­wij­zen.