Disclaimer

De in­houd van de­ze si­te heb­ben we met gro­te zorg sa­men­ge­steld. Toch kun­nen wij geen ga­ran­tie bie­den be­tref­fen­de de vei­lig­heid en over de in­houd van de web­si­te, noch aan­spra­ke­lijk ge­steld wor­den voor de scha­de die, recht­streeks of in­di­rect, het ge­volg is van een on­der­bre­king in de be­schik­baar­heid van de si­te. Op de­ze si­te wordt ge­bruik ge­maakt van coo­kies voor o.a. Goog­le maps en on­ze sta­tis­tie­ken. Er wordt zorg­vul­dig, vol­gens de Wet Be­scher­ming Per­soons­ge­ge­vens, om­ge­gaan met uw ge­ge­vens.

Mocht u een do­de link, tekst- en/of gram­ma­ti­ca­fou­ten aan­tref­fen dan stel­len we het zeer op prijs als u con­tact met ons op­neemt.

Voor al­le dien­sten zijn on­ze Al­ge­me­ne voor­waar­den van toe­pas­sing.