Colofon & credits

Con­cept & re­a­li­sa­tie

Theis-Jan Goudswaard, Brandom

Tekst

Jan Bouwmeester en Laura Kleijn

On­der­houd

Annika Haverkort

Fo­to­gra­fie

Flickr cre­a­ti­ve com­mons, Hans v.d. Vlek­kert, Laura Kleijn, SXC.​HU en Theis-Jan Goudswaard

Co­py­right

Al­le tek­sten, af­beel­din­gen, in­clu­sief fo­to's, da­ta­ban­ken, soft­wa­re, be­na­min­gen, han­dels- en do­mein­na­men en al­le an­de­re be­stand­de­len van de si­te zijn au­teurs­rech­ter­lijk be­scherm­de wer­ken. Mo­ge­lijk zijn zij ook op an­de­re wij­ze be­schermd. De si­te zelf is even­eens au­teurs­rech­te­lijk be­schermd, en ook als da­ta­bank zo­wel door de Au­teurs­wet als door de Da­ta­ban­ken­wet be­schermd. Daar­om is het nood­za­ke­lijk eerst toe­stem­ming te vra­gen voor­dat u da­ta van Autlook over­neemt. An­de­re si­tes mo­gen vrij lin­ken naar de pa­gi­na's van Autlook.