Cliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie is binnen Autlook op verschillende manieren vormgegeven.

Begeleidingsplan

Autlook hecht veel waarde aan de inbreng van cliënten op het gebied van de dienstverlening. Het hele dienstverleningsproces is zo ingericht dat er op individueel niveau maximaal sprake is van participatie in de samenwerking. Dit wordt vormgegeven door middel van het begeleidingsplan. De inhoud daarvan wordt bepaald door de wensen / doelen van de cliënt, aangevuld met onze professionele verantwoordelijkheid. De regie is in handen van de client en eventueel zijn steuncirkel.

Clienttevredenheidsonderzoek

Minimaal 1 x per 3 jaar vindt dit onderzoek (CTO) plaats. Het is één van de eisen die het kwaliteitscertificaat (HKZ Zorg & Welzijn) aan ons stelt.
De uitkomsten van dit onderzoek leveren o.a. verbeterpunten op. Een samenvatting van het onderzoek wordt gepubliceerd op de website.

Audit

Jaarlijks worden we getoetst door het Keurmerkinstituut op het kwaliteitscertificaat.
Een van de onderdelen van deze audit is een gesprek met cliënten, waarbij naar de ervaringen en meningen wordt gevraagd.

Cliëntenpanel

Bij verzoeken van buitenaf om met cliënten in gesprek te gaan, denk bijvoorbeeld aan de participatieraad of gemeenteraadsleden, wordt een cliëntenpanel samengesteld.