Autismevriendelijk

AutismevriendelijkHet Au­tis­me­vrien­de­lijk lo­go wordt ver­strekt door Au­tis­me Cen­traal, een ken­nis- en on­der­steu­nings­cen­trum voor au­tis­me in Bel­gië. Autlook heeft de in­ten­tie­ver­kla­ring hier­van on­der­te­kend.

Autlook streeft naar een au­tis­me­vrien­de­lij­ke we­reld. Hier­on­der ziet u waar­toe wij ons en­ga­ge­ren:

 • Wij zijn be­reid res­pect te heb­ben voor het an­ders zijn van men­sen met au­tis­me en ons daar zo goed mo­ge­lijk aan aan te pas­sen.
 • Wij zijn be­reid om blij­vend ken­nis rond au­tis­me te ver­wer­ven.
 • Wij zijn be­reid om de aan­pas­sin­gen die wij doen hier­on­der con­creet te om­schrij­ven.
 • Wij zijn be­reid de­ze aan­pas­sin­gen vi­su­eel dui­de­lijk te ma­ken en er voor te zor­gen dat de­ze aan­pas­sin­gen mak­ke­lijk toe­gan­ke­lijk zijn voor de ge­brui­ker.
 • Wij gaan ak­koord met een be­kend­ma­king van on­ze naam door Au­tis­me Cen­traal.

 

On­der an­de­re de vol­gen­de aan­pas­sin­gen zijn ge­daan

 • Autlook werkt trans­pa­rant / dui­de­lijk / voor­spel­baar.
 • Com­mu­ni­ca­tie is aan­ge­past en af­ge­stemd op de in­di­vi­du­e­le per­soon met au­tis­me en zijn/haar om­ge­ving.
 • Autlook werkt met veel prak­ti­sche, dui­de­lij­ke en vi­su­e­le in­for­ma­tie. In­for­ma­tie die zo­wel naar de per­soon met au­tis­me als naar de om­ge­ving ver­hel­de­rend werkt.
 • Autlook zorgt voor be­grij­pe­lij­ke, per­soon­lij­ke rap­por­ta­ge.
 • Autlook werkt met ken­nis en be­grip van au­tis­me. Zij zorgt voor re­gel­ma­ti­ge bij­scho­ling.
 • Meer in­for­ma­tie over het au­tis­me­vrien­de­lijk lo­go op de si­te van Au­tis­me Cen­traal, zie hier­voor de pa­gi­na In­for­ma­tief.